ข่าว ประวัติ บุคลากร บัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ภาพกิจกรรม
 

 
1.โครงการพัฒนาวิชาการบริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและอาหารสัตว์
  

                                                                         รายละเอียด

 

 

           - กรอกเอกสารส่งตรวจ (เอกสาร ก) <pdf >

 

           - กรอก Bill payment (เอกสาร ข) <pdf >

 

 

2.โครงการบริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์บางเขนมีบุคลากรร่วม

   โครงการ ดังนี้


       - อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี  เกษมสันต

       - อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด  เลิศไกร

 

 

3. โครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อป

 

       - อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร  กรมขันธ์