ข่าว ประวัติ บุคลากร บัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ภาพกิจกรรม
 

        ภาควิชาสรีรวิทยาได้ให้ความสำคัญของการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆตามศักยภาพของภาควิชาสรีรวิทยา ในปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยามีงานการบริการวิชาการดังนี้
1.โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ มีบุคลากรร่วมโครงการ ดังนี้
   - ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์  ติรวัฒนวานิช
   - นาย สมหมาย  หอมสวาท
   - นาง สุภาพร  บุณยประสิทธิ์
   - นาง นุช  โชติช่วง
   - นาง สมทรง  พวงศรี
2.โครงการบริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์บางเขน มีบุคลากรร่วมโครงการ ดังนี้
   - อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี  เกษมสันต

3. โครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อป

   - อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

   - นาง นุช  โชติช่วง