ข่าว ประวัติ บุคลากร บัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ภาพกิจกรรม
 

       

นิสิตปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (สรีรวิทยาทางสัตว์)
  นาย ศิวะ พีระเกียรติขจร
  ปีที่เข้าศึกษา 2551
  Email: sivpeer@hotmail.com Tel. 086-6184812
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
  หัวข้อวิทยานิพนธ์: Effect of Orally Administrated B. subtilis on Feed Oder Elimination in Dog.
  นางสาว วรวรรณ มสาริญานนท์
  ปีที่เข้าศึกษา 2553
  Email: g5314900173@ku.ac.th
 

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Cloning and Characterizing SLC11A1 cDNA

in Duct.(Anas phatyrhynchos)

  นาย อรรถกร มาดาป้อง
  ปีที่เข้าศึกษา 2553
  Email: i3omber_man@hotmail.com
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
  หัวข้อวิทยานิพนธ์:
   
นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการสาขาพันธุวิศวกรรม
  นางสาว อันธิฌา คุณจันทรโชติ
  ปีที่เข้าศึกษา 2552
  Email: anthicha_k@hotmail.com Tel. 081-5539872
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Construction and Expression of Recombinant Leptospiral Heterologous Lipoprotein Immunogens
   
นิสิตปริญญาโท โครงการสหวิทยาการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
  างสาว ปิยนาถ เทียนเล็ก
  ปีที่เข้าศึกษา 2553
  Email: babywater79@hotmail.com
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Comparative heterologous feeder cells in

in vitro cultore of chicken primordial qerm cells

   
นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
  นางสาว ฐานิดา ศรีหาวงศ์
  ปีที่เข้าศึกษา 2551
  Email: thanida09@hotmail.com Tel. 086-0585958
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Stem Cell Factor and Molecular Signaling Pathway of lts Receptor c-kit in Avian Primordial Germ Cell Homing
  นาย พีรชัย ใจรักกล้า
  ปีที่เข้าศึกษา 2554
  Email: jairakkla@yahoo.com Tel. 081-4424423
  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ
  หัวข้อวิทยานิพนธ์:
   
มหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. (สรีรวิทยาทางสัตว์)
ชื่อ - นามสกุล
ปีที่จบการศึกษา
สถานที่ทำงาน
  นางสาว สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง
2543
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  นางสาว อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์
2545
บริษัท แลปอินเตอร์ จำกัด
  นางสาว ประภัสรา กันภัย
2547
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  นาย รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล
2547
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  นางสาว วราภรณ์ แพทย์รักษ์
2548
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  นางสาว นันทวรรณ เนาวโรจน์
2549
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นางสาว ปิยะนันท์ ลีแก้ว
2550
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นางสาว ฐานิดา ศรีหาวงศ์
2550
ศึกษาต่อปริญญาเอก
  นาย นรสุทธิ์ บางภูมิ
2550
ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น
  นาย กีรติ จิรวัฒน์จรรยา
2552
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  นาย ธานินทร์ สิงกันยา
2553

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  นาย วรพงศ์ วิไลรัตน์
2554
ช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย
  นาย ราชันย์ อัพภัยชา
2556
อาจารย์ประจำ
  นางสาว ชุตาภา สมนึก
2556
ทำงาน
  นาย ศุภชัย นิติพันธ์
2557
อาจารย์ประจำ
ดุษฎีบัณฑิต โครงการสหวิทยาการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
 
ชื่อ - นามสกุล
ปีที่จบการศึกษา
สถานที่ทำงาน
  ผศ.น.สพ.ดร.จตุพร หนูสุด
2554

ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์