ประวัติ
ประวัติ
   

 

     ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2497 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2497 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธัวาคม 2497 รับผิดชอบการสอนใน
ระดับปริญญาตรี

 

    จากหนังสือสัตวแพทยศาสตร์อนุสรณ์ ที่จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2496 โดย อาจารย์ทิม พรรณ

ศิริ และ อาจารย์ปิยะ อรัณยกานนท์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปริญญา ได้ทำการสอนในประเทศไทยก่อน ปีพ.ศ.2480
โดยทหารเปิดทำการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติการในวงการสัตวแพทย์ของกองทัพบกโดยเฉพาะ
ฝ่ายพลเรือนก็เปิดอบรมสำหรับใช้ราชการในหน่วยงานของตนตามความจำเป็นในการป้อง
กันและปราบปรามโรคระบาดสัตว์

 

    ในปี พ.ศ.2480 ทางราชการได้เริ่มพิจารณาหาทางส่งเสริมวิชาแขนงนี้ เพื่อให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้ยืมพันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ ซึ่งในขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสัตวรักษ์ มาจากกรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ ให้เป็นผู้
อำนวยการสอน และได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2481

 

            1. วิชาสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ I, II และ III ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497
            2. วิชาบังคับสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อเป็น วิชาพฤติกรรม
การบังคับและสุขศาสตร์สัตว์ ในปีพ.ศ. 2520 และเปลี่ยนเป็นวิชาพฤติกรรมและการบังคับ
สัตว์ในปี พ.ศ. 2538 ตามลำดับ
            3. วิชาสรีรเคมีทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เปลี่ยนเป็นวิชาชีวเคมีทาง
สัตวแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเปลี่ยนเป็นวิชาชีวเคมีทางสัตวแพทย์ I และ II ตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2549
            4. วิชาโภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
            5. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว์ ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2538
            6. วิชาสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

 

   
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
   

 

  "วิจัยคู่คุณธรรม มุ่งนำวิชาการสู่สังคม"

 

   
วัตถุประสงค์ของภาควิชา
   

 

    1. สร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดีทางสาขาสรีรวิทยา ชีวเคมีพฤติกรรมและ
การบังคับสัตว์ ตลอดจนโภชนาการและปัญหาโภชนาการบกพร่องในสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ แก่นิสิตสัตวแพทย์ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

    2. สร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดีทางสาขาสรีรวิทยาและชีวเคมีแก่นิสิต
วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการ
สัตวแพทย์

 

    3. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
ทางสัตว์

 

    4. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ทางสาขาสรีรวิทยา ชีวเคมี และโภชนวิทยา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า

 

    5. ให้บริการงานวิเคราะห์ประกอบการวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยการประสานกับโรงพยาบาล
สัตว์ บางเขน ให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ค่าก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด และให้
บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก ในการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้คำ
ปรึกษาด้านโภชนศาสตร์สัตว์ และศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ระบบการเลี้ยงสัตว์ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับปศุสัตว์ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม ทั้งทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และ
โภชนวิทยาแก่นิสิตนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปผ่านทางสมาคมวิชาชีพสัตวแพทย
อาทิเช่น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
แห่งประเทศไทย สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

 

    6. ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการ
สอน โดยเน้นการเสาะหาและพัฒนาขบวนการสอนและสื่อการสอน ที่สามารถใช้ทดแทน
สัตว์ทดลอง เพื่อเน้นคุณธรรมในชีวิตประจำวัน และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

    1. อาจารย์จิตต์ อนุกูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510-2522

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2532

    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2532 - 26 มิถุนายน 2534

    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2534 - 26 มิถุนายน 2536

    5. รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2536 - 26 มิถุนายน 2538

    6. รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2538 - 26 มิถุนายน 2540

    7. รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2540 - 26 มิถุนายน 2542

    8. รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2542 - 27 มิถุนายน 2544

    9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2544 - 3 ตุลาคม 2548

  10. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2548 - 3 ตุลาคม 2552

  11. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2552 - 3 ตุลาคม 2557

  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ แก้วโมกุล ตั้งแต่ 4ตุลาตม 2557 - ปัจจุบัน