ข่าว ประวัติ บุคลากร บัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน งานวิจัย ภาพกิจกรรม

 

ข่าว

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง " การจัดทำรายงานในหลักสูตร สพ.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 "

           วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2561 ณ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี picture

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง " ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของหลักสูตร สพ.บ. 2557"

            picture

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

          "Behavioral medicine in companion animals" ห้องประชุม ๕๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

           คณะสัตวแพทยศาสตรวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายนามผู้ลงทะเบียน  picture

งานเกษียณอายุราชการวันที่ 18 กัยายน 2558 picture

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง "การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา

          คุณภาพบัณฑิต" ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ ลาลูน บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง picture

ภาควิชาสรีรวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงและภาควิชาเภสัชวิทยาและโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตร

          ศาสตร์ บางเขน จัดบรรยายเรื่อง โรคข้อที่หมอต้องรู้ "All About Joint Diseases" วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยาย

          505 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดูรายละเอียด

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสัมภาษต์นักเรียน

          เข้าศึกษาต่อ วันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2558

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ เดินทางไปราชการที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน

          เพื่อเป็นอนุกรรการประเมินการสอนอาจารย์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมความร่วมมือ "การเก็บรักษาสายพันธุ์และสารพันธุกรรมไก่พื้นเมือง"

          ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

การตรวจประเมินเพื่อการรองรับสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

          ของภาควิชาสรีรวิทยา picture1และ picture2

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ม. ขอนแก่น

นางสุภาพร บุณยะประสิทธิ์ได้เข่าร่วมอบรมทักษะการพูดสื่ิสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ

          รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชได้เข้าร่วมประชุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช-

          สุดาฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรดา

นายสมหมาย หอมสวาทเดินทางไปสำรวจวัดเพื่อจัดโครงการตามรอยอริยสงห์ ประจำปี 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์เข้าร่วมประชุม Nestle Purina CAN Summit วันที่ 25-30 มีนาคม 2558 ณ ราชอาณาจักรส่ปน

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์เข้าร่วมประชุม ISFM Asia Pacific Congress- scientific programme วันที่ 4-5 มีนาคม 2558

          ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ได้เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาเรื่อง "One Day CE-VPAT: Complicated Endocrinology

          Emergency Medicine" ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชได้เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย HCMR ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8 - 11 มกราคม 2558

ประชุมภาควิชาสรีรวิทยาในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมภาคฯ เวลา 13.00-16.00 น.

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้เด็ก ประจำปี 2557 picture

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานวันไหว้คร ประจำปี 2557 picture

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดเลี้ยงส่งรศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 11 กันยายน 2557 picture

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะฯ picture

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เป็นวิทยากรพิเศษสอนบรรยาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

          ในวันที่ 13,20,27 ตุลาคม 2557

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการ "Zoetis Probiems Oriented Approach (POA) in

           Practice" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี

นายนรินทร์ สังข์หรุ่น ได้เข้าอบรม Social Madia ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "ชีวิตสดใสวัยเกษียณ" ในวันที่ 18-20 สิงหาคม ณ โรงแรม

          กรุงศรีวิเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้็ไปดูงานประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้คณาจารย์ของภาควิชาปรสิตวิทยาฟัง ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2557

          ณ ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา

นายสมหมาย หอมสวาทและนางนุช โชติช่วง ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2557

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ ได้เข้าร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          หัวหิน และร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชและอ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 16-19

          สิงหาคม 2557

นางสุภาพร บุณยะประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ

          ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกปะการัง ประจำปี 2557 picture

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดงานแสดงความยินดีให้กับ อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ และอ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ ที่จะไป

          ศึกษาต่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

โครงการผู้บริหารพบภาควิชาสรีรวิทยา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา picture

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ และอ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิต ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

          วิทยาเข๖กำแพงแสน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ เข้าฟังสัมมนา THE COMPLETE PHYTATE SOLUTION Siam Kempinski Hotel-Chadra I,

          Bangkok วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

นายนรินทร์ สังข์หรุ่น และนางสุภาพร บุณยะประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 ส.ค. 2557

          14 ส.ค. 2557 และ 10-11 ก.ย. 2557

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช ได้บรรยายในหัวข้อ "Chicken Gut Physiology และ Chicken Gut lmmunology" ณ

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ เดินทางราชการไปตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ"

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชต ได้เข้าร่วมเพื่อดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮิลล์ Pet Nutrition Center วันที่

          14-19 มิถุนายน 2557

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบเรื่อง "การดำเนิน

          การพัฒนาข้อสอบ" ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กทม.

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ และอ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้และรักษ์สัตว์ป่า

          ครั้งที่ 20 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 22-26 เมษายน 2557

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน วันที่ 28 เมษายน 2557

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อระบบ Respiration วันที่ 7-8 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย

          เทคโนโลยีมหานคร

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Writing research proposal: The Key Success Factors"

          วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

นางสุภาพร บุณยะประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่องการใช้ใยหิน "ไครโซไทล์" ในอุตสาหกรรมไทยและผล

          กระทบต่อสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่องการใช้ใยหิน "ไครโซไทล์" ในอุตสาหกรรมไทยและผล

          กระทบต่อสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

นายจักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ ได้เข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง "Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร

          และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ" วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารนิเทศ 50 ปี

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "โรคคุชชิงในสุนัข (Canine Cushing's disease)และโรคเบาหวาน

          ในแมว (Feline Diabetes)" วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ และอ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Plan A: Efficiency and Safety

          in Animal Nutrition April 7-9, 2014 Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่ง

          ประเทศไทยวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ณ คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานวันสงกานต์์คณะ วันที่ 11 เมษายน 2557 picture

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 20 (VRVC) วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

          ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "How Fart You Can Get Initial Insulin Dose

          และ Management of Canine Diabetes Mellitus" วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เล็กในหัวข้อ Are you treating your pet to a

          shorter life? & How to manage the obese pets practically วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้พื้นที่การตรวจ

          วินิจฉัยโรคทางอายุกรรมในการทำงาน" วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ บริษัท ยูโทเวท เน็ตเวีร์ค จำกัด

นายจักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ อาคารระพีสาคริก และวันที่ 19 มีนาคม

          2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาได้เข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 2 เรื่อง "เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดีควรเป็นอย่างไร"

          วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมธีระ สูตบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ และอ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ไปราชการที่่สำนักเทคโนโสยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ.นครราชสีมา

          วันที่ 3-9 เมษายน 2557

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับทีมงานสัตวแพทย์โรงพยาบาลเมตตาฯ

          ตั้งแต่ 6-11 มีนาคม 2557

บุคลากรภาควิชาเข้าร่วมโครงการตามรอยอริยสงฆ์ ประจำปี 2557 วันที่ 22 กุภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

          และจังหวัดสระบุรี picture

ผศ.น.สพ.ดร. สันติ แก้วโมกุล ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "กว่าจะโตเป็นหมา...เจ้าของควรเลี้ยงไร?" ในวันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา

          16.30-18.00น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง402 picture

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้รับเชิญจากบริษัท เวค เรคคอมเมนต์ จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Federation of Asian

          Small Animal Veterinary Associations (FASAVA 2014, Beijing China) ในวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2557

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการศัพท์แพทยฯ ที่ราชบัณฑิตยสถาน วันที่ 21 ก.พ. 2557

อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ ,อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ และอ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ เข้าร่วมโครงการสัมมนา

          อาจารย์กิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2557

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการศัพท์แพทยฯ ที่ราชบัณฑิตยสถาน วันที่ 4 ก.พ. 2557

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญจากบริษัท Nestle Porina PetCare ให้เข้าร่วมประชุม Conpanion Animal Nutrition

          (CAN) Summit ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ที่ Renaissance Hotel รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

นาย จักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ

          ยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ เดินทางไปราชการที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ.นครราชสีมา ในวัที่ 9-10 ก.พ. 2557 เพื่อ

          สำรวจสถานที่จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ ได้เข้าอบรมเรื่อง THOHUN One Health Short Course Workshop ในระหว่างวันที่ 15-17

          มกราคม 2557 ณ โรงแรมลองบีชการ์เดน รีสอร์ท พัทยา

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่มงานวันสถาปนาคณะวันที่ 27 ธันวาคม 2556 picture

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ขอความอนุเคราะห์ อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

          ในหัวข้อ Hormone ในวันที่ 5,12,19 มกราคม 2557

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ , อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ,อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ และนางสุภาพร บุณยประสิทธิ์

         ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Low Protein and Net Energy Concepts: The Ways For Sustainable Animal

          Production ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมประชุม CE-VPAT วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวันฟริ้นเซส

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาได้ร่วมถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2556 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 picture

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การดำเนินการพัฒนาและประเมินข้อสอบ" ครั้งที่ 3/2556 ระหว่าง

          วันที่ 2-3พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

นายจักรกฤษ์ ชำนาญกิจและ อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์และอ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชตเดินทางไปค่ายอนุรักษ์

          สัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2556

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ International Forun on Avian Germplasm

          2013 ที่มหาวิทยาลัย Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2556

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับเชิญจากสมาคมสัตวแพทย์ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วม

          ดูงานการตรวจมาตราฐานโรงพยาบาลสัตว์ America Animal Hospital Association (AAHA) ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศ

          สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิก่ยน 2556

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบและผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช เดินทางไปราชการจังหวัดชุมพร เพื่อดูแลและ

          อบรมนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายเพาะกล้านักดูนก 2556 วันที่21-24 ตุลาคม 2556

บริษัท มาร์ท เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนเชิญ อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง

          Clinical Nutrition และ Assist Feeding Technique วันที่ 14-16 ตุลาคม 2556 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 ตุลาคม 2556

          ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะและอ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติและนายสมหมาย หอมสวาท ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาล

          สัตว์ มก. หัวหินและวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2556

นายนรินทร์ สังข์หรุ่นและนางนุช โชติช่วง ได้เข้าอบรมหลักสูตร"การป้องกันและจัดการไวรัสสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์

          สมาร์ทโฟน" วันที่ 30 กันยายน 2556 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รูปวันรับปริญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2556 picture

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชและอ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาผลการ

          รักษาโรคระบบประสาทด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ณ บ้านทะเลรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ เป็นวิทยากร เรื่อง HA ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ วันที่่ 13-14 สิงหาคม 2556

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันตได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์สำหรับประเทศไทย

          ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันตไปราชการที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้ตามเสร็จเพื่อปฏิบัติงานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

          อัครราชกุมารี ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่

          3-10 มิถุนายน 2556

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3

          และ มคอ.4) ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรม

           คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ. สิงหนคร จ. สงขลา

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32

          "บางแสนเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ได้เดินทางไปราชการ เพื่อเข้า่รวมฝึกอบรมหลักสูตร Poulty production & Management:

          Veterinary & Nutritional Aspects - Protein Enhancement to Help Combat Hunger ระหว่างวันที่ 7 เม.ย - 3 พ.ค 2556

          ณ The Robobert H. Smith Faclty of Agriculture, Food & Environment of the Hebrsw University of Jerusalem

          ประเทศ อิสราเอล

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการออกหน่วย

          ช่วยเหลือราษฎร ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 มีนาคม ์ 2556

ภาควิชาสรีรวิทยาไปสัมมนาภาควิชา ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ ตรีชวารีสอร์ท อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          มีกำหนดการดังนี้ คลิก  picture

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการออกหน่วย

          ช่วยเหลือราษฎร ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 11 มีนาคม ์ 2556

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้รับจดหมายรับเชิญจากบริษัท ยูแฟมคลีนิก จำกัด ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย

          Tennessee และมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เมืองเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ontario veterinary college,

          University of Guelph ประเทศแคนนาดา ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2556

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานวิจัยในโครงการวิจัย Human

          Chicken Multi-relationships (HCMR) ซึ่งเป็นโครงการที่มีเจ้าชายอกิฌิโน แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานโครงการ

          ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการประชุมหารือนี้จะจัดขึ้น ณ

          กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29 มกราคม 2556

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้นำชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะสัตวแพทย-

          ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ด้านทำนุบำรุงศิสปวัฒนธรรม picture

ภาควิชาสรีรวิทยาได้เข้าร่วมงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 picture

โครงการทำบุญไหว้พระประจำปี 2556 ของภาควิชาสรีรวิทยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

          รถออกเวลา 08.30-15.30น. ภาควิชาสรีรวิทยาจึงขอให้บุคลากรทุกท่าน สวมเสื้อสีฟ้าที่คณะกำหนดให้ใส่ในวันศุกร์

          เข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว picture

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ไปปฏิบัติงานในหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสา

          สมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 ธันวาคม 2555 เพื่อออกหน่วยช่วยเหลือราษฎรในจังหวัด

          ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

ภาคสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/

          หน่วยงานประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 27 พ.ย. 2555 ในเวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องบรรยาย 505

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

          วันที่ 24-26 กันยายน 2555

อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ , อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ และ อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ เข้าร่วมการประชุมนานา

         ชาติ APVC 2012 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและครบกำหนดต่ออายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา

          10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

การจัดโครงการสัมมนาเรื่อง " การอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) อย่างถูกวิธี"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6

          มีเอกสารดังนี้ คลิก

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายราชันย์ อัพภัยชา นิสิตปริญญาโท

          ภาควิชาสรีรวิทยา ในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของอีโมโกลบินในช้างเลี้ยงเอเชีย"

          Study  of  Phenotypes  and  Biochemical  Properties  of Hemoglobin  in  Domesticated  Asian  Elephant

          ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและ

          ปฏิบัติการ 6

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอให้นิสิตประเมินการสอน online ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2555

          วิชา สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ I (01506211) วิชา ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ I (01506221) วิชา สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ III

          (01506313)และวิชาพฤติกรรมและการบังคับสัตว์ (01506331)

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Abbott Hematology Symposium 2012 ภายใต้ชื่องาน

          "CELL-DYN Trusted Scientific Partner" วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2555 ณ ห้อง Conference Room โรงแรม Dheva Mantra

          Resort And spa จังหวัดกาญจนบุรี

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เป็นวิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ "The 6 Hot Topics in Small Animal Medicine ... Basic

          to Advance" ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย 1,2 และ 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

การจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตบัณฑิตศึกษา

          ภาควิชาสรีรวิทยา" วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 picture

เรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูและทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2555 ในวัน

          พฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.00น. - 13.00น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง หน้าห้องบรรยาย 1

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ และผศ.ดร.สันติ แก้วโมกุล ได้เข้่าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

          ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

เรียนเชิญบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการคณบดีพบภาควิชา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-13.00 น.

          ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 6 อ่คารเรียนและปฏิบัติการ picture

ภาควิชาสรีรวิทยาเปิดสอน 2 รายวิชาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 มีดังนี้

          1. รหัสวิชา                         01506611 2(2-0-4)

              ชื่อวิชาภาษาไทย          การเปลี่ยนแปรสัญญาณขั้นสูงในภาวะไม่สมดุลทางสรีรวิทยาของสัตว

              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Advanced Signal Transduction in Physiologically Imbalanced Animals

              การเปลี่ยนแปรสัญญาณระดับเซลล์ ระดับจีโนมและระดับโมเลกุล เมื่อสรีระของสัตว์อยู่ในภาวะไม่สมดุล เพื่อการประยุกต์

              ใช้ในงานวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการสัตวแพทย์ขั้นสูง

              Molecular, genome and cellular signal transductions in animal physiological imbalances for agricultural

              science, science and technology and advanced veterinary applications.

 

          2. รหัสรายวิชา                  01506525 2(2-0-4)

              ชื่อวิชาภาษาไทย          การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปรสัญญาณโดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Signal Transduction Analysis by Genetic Engineering Techniques

              การวิเคราะห์ การค้นพบและการเข้าใจการเปลี่ยนแปรสัญญาณระดับโมเลกุล ระดับจีโนม และระดับเซลล์ ด้วยเทคนิคทาง

              พันธุวิศวกรรมขั้นสูงที่เป็นปัจจุบัน การดัดแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของโปรตีนในระบบการเปลี่ยนแปรสัญญาณ

              โดยเทคนิคทางพันธุกรรมรูปแบบต่างๆ

              Analysis, exploring and understanding molecular, genomic, and cellular signal transductions by current

              advanced genetic engineering techniques. Genetic engineering techniques for altering and transforming

              structure and/or Function of signal transduction proteins.

 

          นิสิตบัณฑิตศึกษาท่านใดสนใจและประสงค์ขอให้ติดต่อที่ ผศ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ Email : fvetsrp@yahoo.co.th

          และภาควิชาสรีรวิทยา 02-5797538

ขอเชิญชวนให้อาจารย์ในสังกัดเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าระบบได้ที่ www.advisor.ku.ac.th

          ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 เรื่อง" สหวิทยาการ:

          ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วันพุธที่ 6 มิ.ย 2555

          ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อ.รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ และอ.รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ ได้นำเสนอผลงาน เรื่อง รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์

          ไทยบางแก้;โดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส (Serum protein patterns in thai bangkaew dogs using

           cellulose acetateelectrophoresis technique ในงาน VPAT Regional Veterinary Congress 2012 (VRVC 2012)

          ในวันที่ 13-16 May 2012 IMPACT Muang thong thani Bangkok, thailand

ภาควิชาสรีรวิทยาได้ส่งนาย นรินทร์ สังข์หรุ่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารและการดูแลรักษา

          ในวันที่21, 22, 23 และ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 6

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเ้ข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2555

          ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ picture

ขอเรียนเชิญบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับ

          ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิตในวันที่ 15พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-16.00น. ห้องประชุมภาคฯ

อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติและอ.สพ.ญ.พรสุชา พละแสวีนันท์ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

          ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง

          วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ.สพ.ดร.มล.นฤดี เกษมสัตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และการประชุมวิชาการบำบัด

          โรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 18 หรือ The VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2012) ในหัวข้อ Chronic diarrhea

           from SIBO to IBDในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.45-09.35 น. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 12 เมษายน 2555 บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานโครงการวันสงกรานต์คณะสัตวแพทย์ ประจำปี 2555 picture

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์เภา ได้รับรางวัล The Best Graduate Student Orai

          Presentation Awaed ในงานประชุมวิชาการ The 37th International Conference on Veterinary Science (37th ICVS 2011)

          ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 - 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPACT exhibition and

          convention center)

อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ ได้เข้าร่วมประชุม "2012 Nastle' Purina CAN Summit" ในระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2555

          ณ ประเทศโปรตุเกส โดยบริษัท PURINA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

ผศ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ ได้นำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ The 37th International Conference on Veterinary

          Science (37th ICVS 2011) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 - 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

          (IMPACT exhibition and convention center)

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ " The Internatinal Conference on Veterinary Science "

          (The 37th ICVS 2011) ร่วมกับองค์กรวิชาการนานาชาติ Center for Food Security and Public Health, Institute for International

          Cooperation in Animal Biologics (IICAB) และองค์กร Animal and Plant Heclth Inspection Service (APHIS) SE Asis region

          ระหว่างวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแ็พ็คเมืองทองธานี ได้แก่

          ผศ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผศ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ, อ.พรสุชา พละเสวีนันท์, อ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, นางนุช โชติช่วง

ภาพกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดบุคลากรภาคสรีรวิทยาวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 picture

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะและผศ.ดร.น.สพ.อุครเดช บุญประกอบและนายสมหมาย หอมสวาท ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

          " ผู้บริหารระดับต้น " ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มกราคม 2555 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง

          จ.นครราชสีมา picture

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิชและอ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติและอ.สพ.ญ.พรสุชา พละแสวีนันท์ เดินทางไป

          ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Meeting on the " Cryo-phoenix Projiect " 2012

          ณ โรงแรม JW Marriott Phukrt Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2555

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยามอบของทีระลึกให้แก่นางสาวศศิวิมล เพ็ชรรักษ์ picture

ขอเชิญเข้าร่วมวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ57ปี สัมมนาผู้บริหารพบและขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2554

        วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 picture

ภาควิชาสรีรวิทยาขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน(ชาบูชิ)เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 21

          ธันวาคม 2554

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ประชุมภาควิชาสรีรวิทยาตั้งแต่เวลา 10.00น. จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม

เนื่่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นั้น คณะกรรมการทำนุบำรุง

          ศิลปวัฒนธรรมจึงได้มอบเสื้อยืดสีฟ้าและสีชมพู เพื่อให้บุคลากรคณะฯ ได้สวมใส่โดยมีกำหนดดังนี้

           1.ใส่เสื้อสีฟ้าทุกวันจันทร์

           2.ใส่เสื้อสีชมพูทุกวันพฤหัสบดี

          ทั้งนี้ขอให้บุคลากรคณะฯ ทุกท่านใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554            

งานเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 วันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์            picture

ภาควิชาสรีรวิทยาได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด picture

งแรมดิเอมเมอรัล picture

บุคลากรภาควิชา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคpicture