5

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง " การจัดทำรายงานในหลักสูตร สพ.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 "

           วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2561 ณ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี picture

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง " ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของหลักสูตร สพ.บ. 2557"

งานเกษียณอายุราชการวันที่ 18 กัยายน 2558

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการสัมมนาภาควิชาสรีรวิทยาเรื่อง "การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา

          คุณภาพบัณฑิต" ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ ลาลูน บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

การตรวจประเมินเพื่อการรองรับสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

          ของภาควิชาสรีรวิทยา picture1และ picture2

โครงการผู้บริหารพบภาควิชาสรีรวิทยา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานวันสงกานต์์คณะ วันที่ 11 เมษายน 2557

บุคลากรภาควิชาเข้าร่วมโครงการตามรอยอริยสงฆ์ ประจำปี 2557 วันที่ 22 กุภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

          และจังหวัดสระบุรี

ผศ.น.สพ.ดร. สันติ แก้วโมกุล ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "กว่าจะโตเป็นหมา...เจ้าของควรเลี้ยงไร?" ในวันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา

          16.30-18.00น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง402

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่มงานวันสถาปนาคณะวันที่ 27 ธันวาคม 2556

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาได้ร่วมถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2556 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

ภาควิชาสรีรวิทยาแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 860 ฝาย ถวายพ่อหลวง ณ เขื่อนศรีนครินทร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2556

โครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต

          ภาควิชาสรีรวิทยา ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ ตรีชวารีสอร์ท อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการตามรอยอริยสงฆ์ประจำปี 2556

โครงการทำบุญไหว้พระประจำปี 2556 ของภาควิชาสรีรวิทยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

ภาพกิจกรรมโครงการเรื่อง " การอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) อย่างถูกวิธี"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6

ภาพกิจกรรมโครงการเรื่อง " การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตบัณฑิตศึกษา

          ภาควิชาสรีรวิทยา " วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

ภาพกิจกรรมบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2555

          ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2555 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์วันที่ 12 เมษายน 2555

ภาพกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดบุคลากรภาคสรีรวิทยาวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 57 ปี สัมมนาผู้บริหารพบและขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2554

          วันที่ 28 ธันวาคม 2554

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 วันที่ 30 กันยายน 2554 ณ

        โรงแรมมารวยการ์เด้นท์

ภาพกิจกรรมภาควิชาสรีรวิทยาได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายูราชการก่อนกำหนด

ภาพกิจกรรมงานผ้าป่าสามัคคี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วัดแหลมสมอ จ.นครสวรรค์ วันที่ 3 ก.ย.2554

ภาพกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณ คุณอัจฉรา ตันสวัสดิ์ วันที่ 15 ก.ย. 2554 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา