ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

 

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

 

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปี 2543

ปี 2542

 

 

 

 

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ

 

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

 

ปี 2552

 

 

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปี 2543

ปี 2542

 

 

 

 

รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์

 

ปี 2553

 

ปี 2545

 

ปี 2543

ปี 2542

 

ผศ. สพ.ญ. ม.ล. ดร.สุนทรานี ทองใหญ

 

ปี 2553

 

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2547

ปี 2546

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ 

 

ปี 2555

 

ปี 2554

ปี 2553

 

ปี 2551

 

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2546

ปี 2545

 

ปี 2543

ปี 2542

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ปี 2555

 

ปี 2554

 

ปี 2553

 

 

 

ปี 2551

 

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรววัฒนวานิช

 

ปี 2554

 

ปี 2553

 

ปี 2551

 

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

 

ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล

ปี 2553

 

ปี 2552

ปี 2548

ปี 2546

ปี 2545

 

ปี 2543

ปี 2542

 

อ.ดร.ม.ล. นฤดี เกษมสันต์

 

ปี 2555

 

ปี 2554

 

อ.สพ.ญ. พัชรพร กรมขันธ์ 

 

ปี 2551

นายสมหมาย หอมสวาท

 

ปี 2555

 

ปี 2553

 

ปี 2545

 

ปี 2543

ปี 2542

 

 

นางนุช โชติช่วง

ปี 2554

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

 

ติดต่อสอบถาม: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์-โทรสาร 02-5797538