• ความแตกต่างของซีรัมโปรตีนและฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ระหว่างสุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์และสุนัขที่ป่วยเป็นโรค babesiosis (Difference in Serum Protein and Hemoglobin Phenotypes between Normal and Babesiosis Dogs

วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 2548

อมรรัตน์ ศาสตรวาหา,จตุพร หนูสุด,อนุสรณ์ กลิ่นขจร,เฉลิมพล เล็กเจริญสุข,อาภัสสรา ชูเทศะ