• ผลการเสริมหัวเชื้อจุลินทรีย์กับหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำสกัดชีวภาพจากพืชและสัตว์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไก่ไข่

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-7 ก.พ. 2546

ราชาวดี ยอดเศรณี สมชัย จันทร์สว่าง ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ อาภัสสรา ชูเทศะ