สุวิช บุญโปร่ง, วรรณสิงห์ หงษ์คำ, ชำนาญ ดงปาลี, จตุพร หนูสุดและ อาภัสสรา ชูเทศะ

BAHGI e-Journal 2013, Vol.1 (Online 6 February 2013)