• อ. ราชันย์ อัพภัยชา, ผศ.ดร. จตุพร หนูสุด, และ รศ.ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU Veterinary Journal (ISSN: 08582297) วารสารวิชาการระดับชาติ

มข. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555).