• อ. จตุพร หนูสุด, ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, อ. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, อ. วิราช นิมิตสันติวงศ์, อ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา และอ. อาภัสสรา ชูเทศะ

วารสารสัตวแพทย์ Volume 22 No. 3 2012 ปี ที่22 ฉบับที่ 3 2555 หน้า 95