รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์, ผศ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ, รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์, นางยุพา ปานแก้ว(มงคลสุข), รศ.สุภาพร อิสริโยดม and รศ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม.

Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseasea-causing vituses. Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ แปชิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้.