นายศิวะ พีระเกียรติขจร และ ผศ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

ผลของการให้กิน Odorless™ (Bacillus subtilis และ Fructo-oligosaccharide) ต่อการกำจัดกลิ่นในมูลสุนัข การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2554 .