พิพัฒน์ ชนาเทพาพร; กัญจนะ มากวิจิตร์; สมเกียรติ ประสานพานิช; ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ; อาภัสสรา ชูเทศะ; ธีระ รักความสุข

ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์. กรุงเทพฯ, 2553, หน้า 93-100