พีรชัย ใจรักกล้า, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อาภัสสรา ชูเทศะ และ คณิตา ตังคณานุรักษ์,

ผลของน้ำเสียที่บำบัดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีผลต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิตในปลานิล (Oreochomis nilotica) การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.