แวววรี บุญเทียม, สุภาพร อิสริโยดม, สุนทรานี ทองใหญ่ และ นุษรา สินบัวทอง,

การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.