อุคเดช บุญประกอบ และ พรทิพภา เล็กเจริญสุข,  

การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เลปตินของหนูแรทใน Escherichia coli  การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.