ธานินทร์ สิงกันยา, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช,ณรงค์ จึงสมานญาติ และ สุนทรานี ทองใหญ่,

ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในการเก็บรักษาเม็ดเลือดแดงของสุนัข การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.