•อารินี ชัชวาลชลธีระ, กมลชัย ตรงวานิชนาม, จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์, มนต์ชัย ดวงจินดา, ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ และ วิราช นิมิตสันติวงศ์,

ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida albicansการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.