อุคเดช บุญประกอบ, วิราช นิมิตสันติวงศ์และสมหมาย หอมสวาท,

การศึกษาคุณลักษณะของ cDNA และ genomic DNA ที่กำหนดการสร้างโปรตีน Slc11A1 ของไก่พื้นเมืองของไทย The 36th International Conference on Veterinary Sciences (ICVS). 2010.