สันติ แก้วโมกุล,ภูดิท มณีสาย,ไชยยันต์ เกษรดอกบัว,นริส เต็งชัยศรี, อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัขสัตวแพทยศาสตร์ มข, ปีที่ 19,ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552