• ดนุพล สิทธิชัย, กัญจนะ มากวิจิตร์, อาภัสสรา ชูเทศะ, ศศิธร นาคทอง, พนิด อุนะกุล

การศึกษาปริมาณของ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในไขมันแทรกเนื้อโคภายใต้สภาวะการเลี้ยงโดยอาหาร Total Mixed Ration (TMR)

The 12th National Graduate Research Conference , Khon Kaen University, 12-13 กุมภาพันธ์ 2552