• อิทธิพลของฤดูกาลและสายพันธุ์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อแพะที่เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบร้อนชื้น

The 12th National Graduate Research Conference , Khon Kaen University, 12-13 กุมภาพันธ์ 2552

วนิดา หมั่นถนอม , กัญจนะ มากวิจิตร์, อาภัสสรา ชูเทศะ, อนุชัย ภิณโญภูมินทร์