• ผลของการใช้กระถินสดทดแทนอาหารข้นในโคให้นมระยะแรกต่อผลผลิตองค์ประกอบและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในน้ำนม

The 12th National Graduate Research Conference , Khon Kaen University, 12-13 กุมภาพันธ์ 2552

วันวิสา ชุ่มเงิน, กัญจนะ มากวิจิตร์, อาภัสสรา ชูเทศะ, ศศิธร นาคทอง, พนิด อุนะกุล