•ฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน: การแยกให้บริสุทธิ์โดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและศึกษาน้ำหนักโมเลกุลโดยแมสสเปกโทรเมทรี และโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส

ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 27-30 เมษายน 2551 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

จตุพร หนูสุด,เกษกนก ศิรินฤมิตร,ธีระพล ศิรินฤมิตร,อุคเดช บุญประกอบ,สิทธิรักษ์ รอยตระกูล,คมสัน นามตะคุ และ อาภัสสรา ชูเทศะ