• การศึกษาฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ในปลาดุกและปลาตะเพียนในประเทศไทย (Study of Hemoglobin Phenotypes in Catfish (Charias batrachus ) and Common Silver Barb (Puntius gonionotus) in Thailand

วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

คมสัน นามตะคุ ชูศรี ศรีเพ็ญ ปารียา อุดมกุศลศรี อาภัสสรา ชูเทศะ