• ความชุกของระบบกลุ่มเลือดสุนัข DEA 1.1 ในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน (Prevalence of DEA 1.1 Canine Blood Group System in Thai Ridge Back Dog

วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

นิรุตติ์ สุจมณะ,จตุพร หนูสุด,อุคเดช บุญประกอบ,อาภัสสรา ชูเทศะ,ธีรพล ศิรินฤมิตร,เกษกนก ศิรินฤมิตร