• ผลของตำรับยาสมุนไพรไทยต่อค่าโลหิตวิทยา ปริมาณน้ำนม และความเป็นพิษต่อไต ในแม่โคนมระยะใกล้คลอด คลอด และหลังคลอด (Effects of Thai Mixed Medicinal Herbs on Hematological profile, Milk Production and kidney Toxicity in Dairy Cows during the Periparturient Period

ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550

นรสุทธิ์ บางภูมิ,วรลักษณ์ ยิ่งโสภณวณิชย์,นพวรรณ ฤกษ์งามสง่า,ศิริพร สุขพิพัฒนมงคล,อภิรพล ชาวปากน้ำ, นุช โชติช่วง,สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ,ธระศักดิ์ พราพงษ์,ศิริวรรณ พราพงษ์