• . ผลของตำรับยาสมุนไพรไทยต่อเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและระดับไซโตคายน์ IFN-γและ TNF- α ในแม่โคนมระยะใกล้คลอด คลอด และหลังคลอด (Effects of Thai Mixed Medicinal Herbs on Immunological Cells, Cytokine IFN-γ and TNF- α of Diary Cows during the Periparturient Period

ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550

นรสุทธิ์ บางภูมิ, นุช โชติช่วง, สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ,ธีระศักดิ์ พราพงษ์,กาญจนา อิ่มศิลป์,วรรณดา สุจริต,ศิริวรรณ พราพงษ์