• ผลของการเติมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:212-226.2550

ดนัยศักดิ์ เย็นใจ กัญจนะ มากวิจิตร์ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ อาภัสสรา ชูเทศะ และชนินทร์ ติรวัฒนวานิช