• ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:111-120.2550

สรัสนันทร์ สว่างคำ อุทัย คันโธ ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช และสุกัญญา จัตตุพรพงษ์