• ผลการเสริมโซเดียมกลูโคเนตเป็นพรีไบโอติกที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร และปริมาณกรดไขมันสายสั้นในไส้ติ่งของไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:204-211.2550

โสมระพี ภิมภักดีพรรณ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ กัญจนะ มากวิจิตร์ และอาภัสสรา ชูเทศะ