• ค่าโลหิตวิทยาและซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 45  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:557-562.2550

จตุพร  หนูสุด   จันทร์จิรา  ภวภูตานนทร์   เกษกนก  ศิรินฤมิตร  พรรณจิตต์  นิลกำแหง   ธีระพล  ศิรินฤมิตร   อาภัสสรา  ชูเทศะ