• ความพึงพอใจของโคนมต่อพื้นคอก

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:138-145.2550

จักรี เทศอาเส็น กัญจนะ มากวิจิตร์ อาภัสสรา ชูเทศะ และสมเกียรติ ประสานพานิช