• การวิเคราะห์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอในเป็ดพื้นเมืองไทย

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:410-416.2550

ปิยะนันท์ ลีแก้ว ทวีศักดิ์ ส่งเสริม อาภัสสรา ชูเทศะ และอุคเดช บุญประกอบ