• การแยกฮีโมโกลบินของกระบือปลักให้บริสุทธิ์โดยใช้คอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและอิเล็กโตรโฟรีซีส

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:563-570.2550

นันทวรรณ เนาวโรจน์ ชูศรี ศรีเพ็ญ สุนันทา รัตนาโก อัญชลี ณ เชียงใหม่ และอาภัสสรา ชูเทศะ