• สรีรเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพของโคนมที่ได้รับตำรับพืชสมุนไพรไทยในระยะก่อนคลอด คลอด และหลังคลอด

สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 2 สิงหาคม 2550

นรสุทธิ์ บางภูมิ นุช โชติช่วง สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ วนิดา พัสดุรักษ์ วิมลเพชรกาญจนาพงศ์ กาญจนา อิ่มศิลป์ ธีระศักดิ์ พราพงษ์ วรรณดา สุจริต และศิริวรรณ พราพงษ์