• ฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ของโคเนื้อในประเทศไทย

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:563-570.2550

นันทวรรณ เนาวโรจน์ ชูศรี ศรีเพ็ญ สุวิช บุญโปร่ง และอาภัสสรา ชูเทศะ