• ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในสุกร

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 ม.เกษตรศาสตร์ 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2549

อรอนงค์ มูลธง ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช อุทัย คันโธ สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และวิไล ตันติโสภาศรี