• เปรียบเทียบผลการใช้ข้าวโพด มันเส้นและมันอัดเม็ดในอาหารต่อคุณลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 ม.เกษตรศาสตร์ 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2549

สุวรรณา พรหมทอง อุทัย คันโธ ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช สุนทรานี ทองใหญ่ สุภาพร อิสริโยดม กัญจนะ มากวิจิตร์ และอรุณี อิงคากุล