การตรวจสอบทางซีรัมวิทยาของซีโรวาร์และระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของโคนมในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๓๒,๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ฐพงศ์ แซ่ลิ้ม ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์ สลิลา สายหยุด1 ชาญวิทย์ สุริยะ นุช โชติช่วง นรสุทธิ์ บางภูมิ วรรณดา สุจริต ธีระศักดิ์ พราพงษ์ และ ศิริวรรณ พราพงษ์

ารสารฉบับเต็ม