การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๓๒,๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

อดิลัน หนิมัน และ ศิริวรรณ พราพงษ์

ารสารฉบับเต็ม