การใช้ Capillary Electrophoresis เพื่อตรวจสอบผลผลิตจาก Low Stringency PCR ของยีน LipL36 ของเชื้อเลปโตสไปร์ L. borgpetersenii

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๓๒, ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ศุภชัย นิติพันธ์ ศิริวรรณ พราพงษ์

วารสารฉบับเต็ม