• สรีรวิทยาเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพของโคนมที่เป็นแหล่งรังโรคและโคนมที่ไม่เป็นแหล่งรังโรคชองเชื้อเลปโตสไปร์ในช่วงระยะใกล้คลอด คลอด และหลังคลอดในฟาร์มสัตว์ทดลอง

THE Proceeding of the 31 th Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference. 2-4 Nov. 2005

สุพรรษา เลิศภูมิปัญญา ปิยกาญจน์ เมธาลักษณ์ ไพศาล เพชรเมือง วีรพงษ์ พงษ์นารายณ์ เฉลียว ศาลากิจ นุช พึ่งโพธิ์สภ นรสุทธิ์ บางภูมิ ดวงใจ สุวรรณเจริญ และ ศิริวรรณ พราพงษ์

วารสารฉบับเต็ม