• ผลของสารสกัดสมุนไพร ขมิ้นชันและบอระเพ็ดในรูปเดี่ยวและผสมต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโตในไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการเรื่องสมุนไพร: โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กิติมา จินดามงคล สุภาพร อิสริโยดม ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช งามผ่อง คงคาทิพย์ ยุพา มงคลสุข วิไล ตันติโสภาศรี และบุญส่ง คงคาทิพย์