• ผลของสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะระขี้นก และไพล ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโตในไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการเรื่องสมุนไพร: โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อริชญา นาคชำนาญ สุภาพร อิสริโยดม ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช งามผ่อง คงคาทิพย์ และวิไล ตันติโสภาศรี