• เครื่องหมายโมเลกุลจากยีน LipL36 และ IS 1533 สำหรับใช้จำแนกเชื้อเลปโตสไปร์ ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส

J. Thai Vet. Med. Assoc. Vol. 56 No.2 August 2005

ศุภชัย นิติพันธ์, สันติ ขันทอง, ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ และศิริวรรณ พราพงษ์

วารสารฉบับเต็ม