• ความแตกต่างของซีรั่มโปรตีน และฮีโมโกลปินฟีโนไทป์ระหว่างสุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์ และสุนัขที่ป่วยเป็นโรค babesiosis

วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, 2548

อมรรัตน์ ศาสตรวาหา จตุพร หนูสุด อนุสรณ์ กลิ่นขจร เฉลิมพล เล็กเจริญสุข และอาภัสสรา ชูเทศะ