• การโคลนระดับโมเลกุลและศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของยีน HA และ NA ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกชนิด H5N1 ในจังหวัดนครปฐมของประเทศไทย

การประชุมทางวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31, 2 - พย. 2548

อุคเดช บุญประกอบ นำดี แซ่เฮง รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น ทวีศักดิ์ ส่งเสริม ธีรพล ศิรินฤมิตร สันติ แก้วโมกุล และศิริชัย วงษ์นาคเพชร