• ระดับไตเตอร์ต่อเชื้อเลปโตสไปร์ในซีรั่ม และดีเอ็นเอของเชื้อเลปโตสไปร์ในปัสสาวะของโคนมในช่วงใกล้คลอด คลอดและหลังคลอด

ประมวลบทคัดย่อการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2547

ชุติมาส เพชรสม บัณฑิต ลิขิต พัฒนสมบัติ ชาญชัย จุลโลบล ธรรมรงศักดิ์ สุวรรณรูป และ ศิริวรรณ พราพงษ์

วารสารฉบับเต็ม